Poum
aprovació definitiva

DOGC 6664 15/07/2014

Revisió i adaptació al vigent Text refós de la Llei d’urbanisme, d’acord a les determinacions introduïdes per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres i a la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu1/2010, del 3 d’agost.

 

Document de síntesi

DOCUMENT A
MEMÒRIA
.

A.0.1 Prescripcions de la CGT

A.0.2 Trāmit d'informaciķ pública i informes

A.1 Memòria descriptiva i justificativa:

A.2 Memòria descriptiva i justificativa: Ordenació

A.3 Memòria social

A.4 Documentació ambiental

DOCUMENT B.
ANNEXOS A LA MEMÒRIA


B.1 Estudi de la mobilitat generada

B.2 Estudi d’inundabilitat

B.3 Dictamen geològic

B.4 Estudi dels serveis urbanístics bàsics

B5 Estudi acustic

B.5 Mapa de capacitat acústica

B.5 Mapa de sorolls

B.6 Convenis urbanístics

DOCUMENT C.
NORMATIVA URBANÍSTICA I FITXES

C.1 Normes urbanístiques

C.2 Fitxes de polígons d’actuació i sectors de planejament

C.3 Paràmetres ED Empuriabrava

DOCUMENT D.
PROTECCIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC I CATÀLEGS


D.1 Protecció del centre històricic

D.2 Catàleg de béns protegits

D.3 Catàleg de masies i cases rurals

DOCUMENT E.
PROGRAMACIÓ


E.1 Agenda

E.2 Avaluació econòmica de les actuacions

E.3 Informe de sostenibilitat econòmica

DOCUMENT F.

F.1 Participació ciutadana

F.2 Informes i alegacions

DOCUMENT P. PLÀNOLS
Plànols d’informació

I.1 Emmarcament territorial 1:50.000

I.2 Ortofotomapa 1:20.000

I.3 Topogràfic 1:10.000

I.4 Àrees de risc i impactes ambientalment rellevants 1:20.000

I.5 Elements del paisatge i valors 1:10.000

I.6.1 Planejament vigent. Règim de sòl 1:10.000

I.6.2 Planejament vigent. Sòl urbà 1:5.000

I.6.3 Planejament vigent. PTP Comarques Gironines 1:50.000

Plànols d’ordenació urbanística


Sèrie O.1 Classificació del sòl i estructura general 1:10.000

Sèrie O.2 Ordenació del sòl no urbanitzable 1:5.000

 
 

 

Sèrie O.3a Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 1:2.000

 

Sèrie O.3b Ord O3a_C2enació del centre històric 1:500

Sèrie O.4 Xarxes generals de serveis 1:10.000

Plànols de resum

R.1 Estratègies de planejament 1:10.000

R.2 Àmbits de planejament derivat 1:10.000

R.3 Sectors i polígons en sòl urbà 1:5.000

R.4 Delimitació d’usos compatibles en sòl no urbanitzable 1:10.000

R.5 Actuacions a l’espai  Públic